INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE 01.03.2023-31.12.2023 r. STOSOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W TYCHACH

1 MARZEC 2023

W dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295) (zwana dalej „Ustawą Zmieniającą”), która zmienia przede wszystkim ustawę z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022.1967 z dnia 19.09.2022r., zwana dalej „Ustawą”).

Ustawa Zmieniająca na okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wprowadza nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen dostawy ciepła dla uprawnionych odbiorców ciepła. Przewiduje on, że wzrost cen dostawy ciepła nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r. Dlatego też, w każdym okresie rozliczeniowym sprzedawcy ciepła[5] porównają ceny: średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą [1] powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe [2], cenę dostawy ciepła [3] oraz maksymalną cenę dostawy ciepła [4].

Użyte powyżej określenia oznaczają:

[1] średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą - wynika z art. 3 ust. 3 Ustawy i wynosi 150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu i oleju opałowego oraz 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego z innych paliw,

[2] średnia stawka opłat za usługi przesyłowe – wyliczona ze stałych i zmiennych stawek opłat za usługi przesyłowe sprzedawcy ciepła oraz planowanej dla danego systemu ciepłowniczego ilości ciepła zgodnie ze stosowaną taryfą dla ciepła,

[3] cena dostawy ciepła – cena wyliczona ze wszystkich składników kosztowych dostawy ciepła oraz planowanej dla danego systemu ciepłowniczego ilości ciepła zgodnie ze stosowaną taryfą dla ciepła,

[4] maksymalna cena dostawy ciepła – cena wyliczona ze wszystkich składników kosztowych dostawy ciepła na podstawie cen z 30 września 2022 r. powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat. Prezes URE jest zobowiązany do publikacji tych cen i stawek opłat  za ciepło dla poszczególnych grup taryfowych dla przedsiębiorstw posiadających koncesję. Opublikował ją dnia 22 lutego 2023 r. (Informacja Prezesa URE nr 9/2023) na stronie internetowej: https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html

[5]sprzedawca ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się bezpośrednio sprzedażą wytworzonego ciepła lub wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem, lub dystrybutor ciepła, który zawarł umowę o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła z odbiorcą, który zawarł umowę sprzedaży ciepła z innym przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Kogo dotyczy system wsparcia?

 • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – nie muszą składać oświadczenia.
 • Grupa 2 –wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – powinny złożyć oświadczenia do sprzedawcy ciepła według wzoru (Załącznik nr 1 ).
 • Grupa 3 – inne podmioty niż te, o których mowa w pkt 2 ustawy (Grupa 2), które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach - powinny złożyć oświadczenia do sprzedawcy ciepła według wzoru (Załącznik nr 1)
 • Grupa 4 – podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – muszą złożyć oświadczenia do według wzoru(Załącznik nr 2)

Kto musi złożyć Oświadczenie?

Podmioty z Grupy 2, 3 i 4, którzy nie byli dotychczas objęci cenami z rekompensatą i nie złożyli oświadczenia, powinni złożyć Oświadczenie w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do objęcia ich maksymalną ceną dostawy, tj. do dnia 08.03.2023 r.

Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów. Jeżeli osoby składające oświadczenia nie widnieją w oficjalnym rejestrze (np. KRS) – powinny dołączyć stosowne pełnomocnictwa/uchwały.

Kogo system wsparcia nie obejmie?

Odbiorców korzystających ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie poniższych przepisów:

1) ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723);

2) ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

3) art. 24 lub 26 Ustawy;

4) ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687).

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • Oświadczenia złożone przez odbiorców przed wejściem w życie Ustawy Zmieniającej zachowują ważność i stanowią podstawę do stosowania ceny maksymalnej dostawy ciepła. Oznacza to, że oświadczenia te zostaną zweryfikowane i w przypadku braków będą musiały być uzupełnione lub wypełnione ponownie,
 • Uprawnieni Odbiorcy, którzy dotychczas zostali objęci rekompensatami, od 1 marca 2023 r. zostaną także objęci maksymalnymi cenami dostawy ciepła automatycznie bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń,
 • Odbiorcy z grupy 2 i 3, którzy nie byli dotychczas objęci cenami z rekompensatą i nie złożyli oświadczenia, powinni złożyć Oświadczenie w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do objęcia maksymalną ceną dostawy, tj. do dnia 08.03.2023 r.,
 • Odbiorcy z grupy 4, którzy nie byli dotychczas objęci cenami z rekompensatą i nie złożyli oświadczenia, w celu objęcia systemem wsparcia powinni złożyć Oświadczenie
  w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do objęcia maksymalną ceną dostawy, tj. do dnia 08.03.2023 r. W przypadku upływu tego terminu, maksymalne ceny dostawy ciepła będą obowiązywały od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

Aktualne informacje i materiały:

 

W związku z wejściem w życie Ustawy Zmieniającej, systemem wsparcia zostaną objęci uprawnieni odbiorcy ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach ( „PEC”). W rozliczeniach z odbiorcami będzie stosowany najkorzystniejszy system rozliczeń zgodnie z nowymi przepisami Ustawy, tj. zgodnie z art. 3a ust. 4 Ustawy.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, PEC informuje, że wedle stanu na dzień publikacji informacji:

 1. Dla odbiorców ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Tychy, zasilanych z Tauron Ciepło Spółka z o.o., Zakład Wytwarzania w Tychach (EC Tychy), będzie stosowana najniższa cena dostawy ciepła, skalkulowana na podstawie aktualnie stosowanych cen i stawek opłat za ciepło (zgodnie z taryfą PEC dostępną pod następującym linkiem:  https://www.pec.tychy.pl/strefa-klienta/dokumenty-do-pobrania 
  oraz taryfą Tauron Ciepło Sp. z o.o. dostępną pod następującym linkiem: https://www.tauron-cieplo.pl/obsluga-i-pomoc/taryfa-dla-ciepla
 1. Dla odbiorców ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Łaziska Górne, zasilanych ze źródła ciepła Tauron Wytwarzanie S.A., Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych (El. Łaziska), będzie stosowana najkorzystniejsza cena dostawy ciepła. Wykaz cen i stawek opłat za ciepło obowiązujących od dnia 1 marca 2023 przedstawiamy poniżej:

Lp.

 Rodzaj cen i stawek opłat

 Jedn. miary   

 Grupa taryfowa

 F1

 Netto

 Brutto*

1.

 Cena za zamówioną moc cieplną

 zł/MW

 179 678,02   

 221 003,96   

 Rata miesięczna

 zł/MW/m-c

 14 973,17

 18 417,00

2.

 Cena ciepła

 zł/GJ

 48,78

 60,00

3.

 Cena nośnika ciepła

 zł/m3

 28,34

 34,86

4.

 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

 zł/MW

 40 945,08

 50 362,45

 Rata miesięczna

 zł/MW/m-c

 3 412,09

 4 196,87

5.

 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe   

 zł/GJ

 15,65

 19,25

         

Lp.

 Rodzaj cen i stawek opłat

 Jedn. miary

 Grupa taryfowa

 F1.2

 Netto

 Brutto*

1.

 Cena za zamówioną moc cieplną

 zł/MW

 179 678,02

 221 003,96

 Rata miesięczna

 zł/MW/m-c

 14 973,17

 18 417,00

2.

 Cena ciepła

 zł/GJ

 48,78

 60,00

3.

 Cena nośnika ciepła

 zł/m3

 28,34

 34,86

4.

 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

 zł/MW

 54 205,08

 66 672,25

 Rata miesięczna

 zł/MW/m-c

 4 517,09

 5 556,02

5.

 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

 zł/GJ

 26,18

 32,20

         

Lp.

 Rodzaj cen i stawek opłat

 Jedn. miary

 Grupa taryfowa

 F1.2e

 Netto

 Brutto*

1.

 Cena za zamówioną moc cieplną

 zł/MW

 179 678,02

 221 003,96

 Rata miesięczna

 zł/MW/m-c

 14 973,17

 18 417,00

2.

 Cena ciepła

 zł/GJ

 48,78

 60,00

3.

 Cena nośnika ciepła

 zł/m3

 28,34

 34,86

4.

 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

 zł/MW

 51 662,64

 63 545,05

 Rata miesięczna

 zł/MW/m-c

 4 305,22

 5 295,42

5.

 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

 zł/GJ

 24,99

 30,74

         

Lp.

 Rodzaj cen i stawek opłat

 Jedn. miary

 Grupa taryfowa

 F1.3

 Netto

 Brutto*

1.

 Cena za zamówioną moc cieplną

 zł/MW

 179 678,02

 221 003,96

 Rata miesięczna

 zł/MW/m-c

 14 973,17

 18 417,00

2.

 Cena ciepła

 zł/GJ

 48,78

 60,00

3.

 Cena nośnika ciepła

 zł/m3

 28,34

 34,86

4.

 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

 zł/MW

 52 920,60

 65 092,34

 Rata miesięczna

 zł/MW/m-c

 4 410,05

 5 424,36

5.

 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

 zł/GJ

 21,78

 26,79

         

Lp.

 Rodzaj cen i stawek opłat

 Jedn. miary

 Grupa taryfowa

 F1.3.4

 Netto

 Brutto*

1.

 Cena za zamówioną moc cieplną

 zł/MW

 179 678,02

 221 003,96

 Rata miesięczna

 zł/MW/m-c

 14 973,17

 18 417,00

2.

 Cena ciepła

 zł/GJ

 48,78

 60,00

3.

 Cena nośnika ciepła

 zł/m3

 28,34

 34,86

4.

 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

 zł/MW

 65 649,00

 80 748,27

 Rata miesięczna

 zł/MW/m-c

 5 470,75

 6 729,02

5.

 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

 zł/GJ

 28,05

 34,50

         

 * ceny i stawki opłat zawierają 23% VAT