INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE 01.03.2023-31.12.2023 r. STOSOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W TYCHACH

1 CZERWCA 2023

W dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295) (zwana dalej „Ustawą Zmieniającą”), która zmienia przede wszystkim ustawę z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022.1967 z dnia 19.09.2022r., zwana dalej „Ustawą”).

Ustawa Zmieniająca na okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wprowadza nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen dostawy ciepła dla uprawnionych odbiorców ciepła. Przewiduje on, że wzrost cen dostawy ciepła nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r. Dlatego też, w każdym okresie rozliczeniowym sprzedawcy ciepła [5] porównają ceny: średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą [1] powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe [2], cenę dostawy ciepła [3] oraz maksymalną cenę dostawy ciepła [4].

Użyte powyżej określenia oznaczają:

[1] średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą - wynika z art. 3 ust. 3 Ustawy i wynosi 150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu i oleju opałowego oraz 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego z innych paliw,

[2] średnia stawka opłat za usługi przesyłowe – wyliczona ze stałych i zmiennych stawek opłat za usługi przesyłowe sprzedawcy ciepła oraz planowanej dla danego systemu ciepłowniczego ilości ciepła zgodnie ze stosowaną taryfą dla ciepła,

[3] cena dostawy ciepła – cena wyliczona ze wszystkich składników kosztowych dostawy ciepła oraz planowanej dla danego systemu ciepłowniczego ilości ciepła zgodnie ze stosowaną taryfą dla ciepła,

[4] maksymalna cena dostawy ciepła – cena wyliczona ze wszystkich składników kosztowych dostawy ciepła na podstawie cen z 30 września 2022 r. powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat. Prezes URE jest zobowiązany do publikacji tych cen i stawek opłat  za ciepło dla poszczególnych grup taryfowych dla przedsiębiorstw posiadających koncesję. Opublikował ją dnia 22 lutego 2023 r. (Informacja Prezesa URE nr 9/2023) na stronie internetowej: https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html

[5]sprzedawca ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się bezpośrednio sprzedażą wytworzonego ciepła lub wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem, lub dystrybutor ciepła, który zawarł umowę o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła z odbiorcą, który zawarł umowę sprzedaży ciepła z innym przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Kogo dotyczy system wsparcia?

 • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – nie muszą składać oświadczenia.
 • Grupa 2 –wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – powinny złożyć oświadczenia do sprzedawcy ciepła według wzoru (Załącznik nr 1 ).
 • Grupa 3 – inne podmioty niż te, o których mowa w pkt 2 ustawy (Grupa 2), które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach - powinny złożyć oświadczenia do sprzedawcy ciepła według wzoru (Załącznik nr 1)
 • Grupa 4 – podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – muszą złożyć oświadczenia do według wzoru(Załącznik nr 2)

Kto musi złożyć Oświadczenie?

Podmioty z Grupy 2, 3 i 4, którzy nie byli dotychczas objęci cenami z rekompensatą i nie złożyli oświadczenia, powinni złożyć Oświadczenie w możliwie najkrótszym terminie. Maksymalne ceny dostawy ciepła będą obowiązywały od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia. Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów. Jeżeli osoby składające oświadczenia nie widnieją w oficjalnym rejestrze (np. KRS) – powinny dołączyć stosowne pełnomocnictwa/uchwały.

Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów. Jeżeli osoby składające oświadczenia nie widnieją w oficjalnym rejestrze (np. KRS) – powinny dołączyć stosowne pełnomocnictwa/uchwały.

Kogo system wsparcia nie obejmie?

Odbiorców korzystających ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie poniższych przepisów:

1) ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723);

2) ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

3) art. 24 lub 26 Ustawy;

4) ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687).

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • Oświadczenia złożone przez odbiorców przed wejściem w życie Ustawy Zmieniającej zachowują ważność i stanowią podstawę do stosowania ceny maksymalnej dostawy ciepła. Oznacza to, że oświadczenia te zostaną zweryfikowane i w przypadku braków będą musiały być uzupełnione lub wypełnione ponownie,
 • Uprawnieni Odbiorcy, którzy dotychczas zostali objęci rekompensatami, od 1 marca 2023 r. zostaną także objęci maksymalnymi cenami dostawy ciepła automatycznie bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń,
 • Odbiorcy z grupy 2 i 3, którzy nie byli dotychczas objęci cenami z rekompensatą i nie złożyli oświadczenia, powinni złożyć Oświadczenie w możliwie najkrótszym terminie. Maksymalne ceny dostawy ciepła będą obowiązywały od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia,
 • Odbiorcy z grupy 4, którzy nie byli dotychczas objęci cenami z rekompensatą i nie złożyli oświadczenia, w celu objęcia systemem wsparcia powinni złożyć Oświadczenie w możliwie najkrótszym terminie. Maksymalne ceny dostawy ciepła będą obowiązywały od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

Aktualne informacje i materiały:

 

W związku z wejściem w życie Ustawy Zmieniającej, systemem wsparcia zostaną objęci uprawnieni odbiorcy ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach ( „PEC”). W rozliczeniach z odbiorcami będzie stosowany najkorzystniejszy system rozliczeń zgodnie z nowymi przepisami Ustawy, tj. zgodnie z art. 3a ust. 4 Ustawy.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, PEC informuje, że wedle stanu na dzień publikacji informacji:

 1. Dla odbiorców ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Tychy, zasilanych z Tauron Ciepło
  z o.o., Zakład Wytwarzania w Tychach (EC Tychy), będzie stosowana najkorzystniejsza cena dostawy ciepła, skalkulowana na podstawie aktualnie stosowanych stawek opłat za ciepło (zgodnie z taryfą PEC dostępną pod następującym linkiem https://www.pec.tychy.pl/strefa-klienta/dokumenty do pobrania oraz maksymalnymi cenami Tauron Ciepło Sp. z o.o., Zakład Wytwarzania w Tychach (EC Tychy), opublikowanymi w Informacji Prezesa URE (Informacja Prezesa URE nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 strona internetowa: https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html . Wykaz cen i stawek opłat za ciepło obowiązujących od dnia 1 maja 2023r. przedstawiamy poniżej:

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

 

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

30 452,58

37 456,67

 

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

2 537,72

3 121,40

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

15,53

19,01

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.2

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

54 127,87

66 577,28

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 510,66

5 548,11

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

20,94

25,76

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.2.e

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

50 456,94

62 062,04

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 204,75

5 171,84

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

19,58

24,08

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

50 881,90

62 584,74

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

4 240,16

5 215,40

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

17,13

21,07

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

77 276,46

95 050,05

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 439,71

7 920,84

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

24,71

30,39

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*1

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

81 309,06

100 010,14

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 775,76

8 334,18

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

25,81

31,75

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*2

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

80 040,06

98 449,27

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 670,01

8 204,11

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

25,47

31,33

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*3

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

80 338,62

98 816,50

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 694,89

8 234,71

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

25,55

31,43

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*4

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

79 496,58

97 780,79

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 624,72

8 148,41

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

25,31

31,13

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*6

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

84 327,90

103 723,32

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

7 027,33

8 643,62

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

26,95

33,15

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*8

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

84 480,66

103 911,21

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

7 040,06

8 659,27

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

27,37

33,67

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

D1.3.4*11

Netto

Brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

78 545,10

96 610,47

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 545,43

8 050,88

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

25,07

30,84

 

 

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Jedn. miary

Grupa taryfowa

 

D1.3.4*12

 

Netto

Brutto*

 

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

206 084,62

253 484,08

 

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

17 173,72

21 123,68

 

2.

Cena ciepła

zł/GJ

62,54

76,92

 

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

26,74

32,89

 

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

79 495,86

97 779,91

 

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

6 624,66

8 148,33

 

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

25,57

31,45

* ceny i stawki opłat zawierają 23% VAT

 

 

  1.  Dla odbiorców ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Łaziska Górne, zasilanych ze źródła ciepła Tauron Wytwarzanie S.A., Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych(El.    Łaziska), będzie stosowana najkorzystniejsza  cena dostawy ciepła, skalkulowana na podstawie aktualnie stosowanych cen i stawek opłat za ciepło (zgodnie z taryfą PEC dostępną pod następującym linkiem: https://www.pec.tychy.pl/strefa-klienta/dokumenty oraz maksymalnymi cenami Tauron Wytwarzanie S.A., Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych (El. Łaziska) dostępną pod następującym linkiem: https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html 

 

Lp. Rodzaj cen i stawek opłat  Jedn. miary Grupa taryfowa
F1
Netto Brutto*
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 179 678,02 221 003,96
Rata miesięczna  zł/MW/m-c 14 973,17 18 417,00
2. Cena ciepła zł/GJ 48,78 60
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 28,34 34,86
4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 42 129,36 51 819,11
Rata miesięczna  zł/MW/m-c 3 510,78 4 318,26
5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 16,09 19,79
         
         
Lp. Rodzaj cen i stawek opłat  Jedn. miary Grupa taryfowa
F1.2
Netto Brutto*
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 179 678,02 221 003,96
Rata miesięczna  zł/MW/m-c 14 973,17 18 417,00
2. Cena ciepła zł/GJ 48,78 60
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 28,34 34,86
4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 55 389,31 68 128,85
Rata miesięczna  zł/MW/m-c 4 615,78 5 677,41
5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 26,74 32,89
         
         
Lp. Rodzaj cen i stawek opłat  Jedn. miary Grupa taryfowa
F1.2e
Netto Brutto*
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 179 678,02 221 003,96
Rata miesięczna  zł/MW/m-c 14 973,17 18 417,00
2. Cena ciepła zł/GJ 48,78 60
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 28,34 34,86
4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 52 846,90 65 001,69
Rata miesięczna  zł/MW/m-c 4 403,91 5 416,81
5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 25,55 31,43
         
         
Lp. Rodzaj cen i stawek opłat  Jedn. miary Grupa taryfowa
F1.3
Netto Brutto*
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 179 678,02 221 003,96
Rata miesięczna  zł/MW/m-c 14 973,17 18 417,00
2. Cena ciepła zł/GJ 48,78 60
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 28,34 34,86
4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 54 104,81 66 548,92
Rata miesięczna  zł/MW/m-c 4 508,73 5 545,74
5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 22,25 27,37
         
         
Lp. Rodzaj cen i stawek opłat  Jedn. miary Grupa taryfowa
F1.3.4
Netto Brutto*
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 179 678,02 221 003,96
Rata miesięczna  zł/MW/m-c 14 973,17 18 417,00
2. Cena ciepła zł/GJ 48,78 60
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 28,34 34,86
4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 67 068,50 82 494,26
Rata miesięczna  zł/MW/m-c 5 589,04 6 874,52
5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 28,64 35,23
* ceny i stawki opłat zawierają 23% VAT