PROJEKT

"Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej kanałowej na sieć preizolowaną od załamania Z6 do KR-3 w Łaziskach Górnych – I etap"


o wartości 1 814 796,02 PLN został zrealizowany w latach 2016-2017 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Wartość projektu: 1 814 796,02 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 1 306 082,00 PLN + 61 530,00 PLN

 

Cele projektu:

1. Zmniejszenie emisji do atmosfery: pył – 66 kg/a

2. Zmniejszenie emisji do atmosfery: SO2 – 1 105 kg/a

3. Zmniejszenie emisji do atmosfery: NOx – 372 kg/a

4. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO – 464 kg/a

5. Zmniejszenie emisji do atmosfery: CO2 – 185 920 kg/a

6. Zmniejszenie zapotrzebowania energii: ok. 1 823,00 GJ/a

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej o długości 595,0 m