PROJEKT

Przebudowa sieci ciepłowniczych oraz budowa indywidualnych węzłów cieplnych w Tychach

 

Wartość projektu: 7 368 819,30 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 037 980,36 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

 

19 grudnia 2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczych oraz budowa indywidualnych węzłów cieplnych w Tychach” w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego POIiŚ 2014-2020.

 

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz poprawa jakości powietrza w mieście Tychy, poprzez przebudowę sieci ciepłowniczej o długości 2,85 km oraz instalację 28 indywidualnych węzłów cieplnych. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii końcowej o 4.765,81 GJ, spadku emisji gazów cieplarnianych o 548,06 Mg CO2/rok oraz spadku emisji pyłu o 0,04 Mg/rok.

Lokalizacja projektu: osiedle mieszkaniowe "W", "O", w rejonie ulic: Wieniawskiego, Witosa, Orzeszkowej, Nałkowskiej, Jana Pawła II.

Prace budowlane zaplanowane na lata 2021-2023 podzielono na 2 zadania:
- zadanie 1: Likwidacja grupowego węzła SWC „W” w Tychach – II etap,
- zadanie 2: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „O” w rejonie ul. Orzeszkowej w Tychach.

 

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:

- 2021 rok: zakończono realizację zadania 2
- 2023 rok: zakończono realizację zadania 1

 

Więcej informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu:
Przemysław Szczurek, tel. 32 325-64-58, e-mail: