PROJEKT

Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych


Wartość projektu: 1 301 622,05 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 687 260,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

 

22 grudnia 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych” w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego POIiŚ 2014-2020.

 

Cel projektu: likwidacja niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza w mieście Łaziska Górne, poprzez budowę sieci ciepłowniczej o długości 1,04 km i likwidację 15 szt. palenisk węglowych. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii końcowej o 1.099,38 GJ, energii pierwotnej o 1.409,21 GJ, spadku emisji gazów cieplarnianych o 75,11 Mg CO2/rok oraz spadku emisji pyłu o 0,50 Mg/rok.

Lokalizacja projektu: osiedle mieszkaniowe w rejonie ulic Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina, 1 Maja, Goździków.

Prace budowlane zaplanowano na lata 2017-2018.

 

Foto: archiwum WFOŚiGW w Katowicach

 

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:

- 2018 rok: zakończono realizację zadania
- 2020 rok: rozliczono realizację projektu w Instytucji Wdrażającej

 

Więcej informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu:
Przemysław Szczurek, tel. 32 325-64-58, e-mail: