PROJEKT

Likwidacja grupowych węzłów cieplnych w Łaziskach Górnych


Wartość projektu: 4 914 883,20 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 190 815,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

 

31 lipca 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych w Łaziskach Górnych” w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej POIiŚ 2014-2020.

 

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz poprawa jakości powietrza w mieście Łaziska Górne, poprzez przebudowę sieci ciepłowniczej o długości 1,65 km oraz instalację 29 indywidualnych węzłów cieplnych. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii końcowej o 2.931,78 GJ, spadku emisji gazów cieplarnianych 287,32 Mg CO2/rok oraz spadku emisji pyłu o 0,02 Mg/rok.

Lokalizacja projektu: osiedla mieszkaniowe w rejonie ulic Ogrodowa, Mickiewicza, Prusa, Dworcowa, Kościuszki.

Prace budowlane zaplanowane na lata 2018-2021 podzielono na 3 zadania:
- zadanie 1: Likwidacja grupowego węzła SWC Dworcowa 51 w Łaziskach Górnych wraz z budową 6 szt. węzłów cieplnych,
- zadanie 2: Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki w Łaziskach Górnych wraz z budową 11 szt. węzłów cieplnych,
- zadanie 3: Likwidacja grupowego węzła SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych wraz z budową 12 szt. węzłów cieplnych.

 

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:

- 2018 rok: zakończono realizację zadania 1 i części zadania 3
- 2020 rok: zakończono realizację zadania 2
- 2021 rok: zakończono realizację kolejnej części zadania 3

 

Więcej informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu:
Przemysław Szczurek, tel. 32 325-64-58, e-mail: