PROJEKT

Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach


Wartość projektu: 5 253 785,72 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 270 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

 

28 czerwca 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach” w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej POIiŚ 2014-2020.

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz poprawa jakości powietrza w mieście Tychy, poprzez przebudowę sieci ciepłowniczej o długości 0,72 km. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii końcowej o 2.478,75 GJ, spadku emisji gazów cieplarnianych 277,62 Mg CO2/rok oraz spadku emisji pyłu o 0,04 Mg/rok.

Lokalizacja projektu: osiedle mieszkaniowe „K”, „U”, „O” w rejonie ulic Bielska, Armii Krajowej, Jana Pawła II, Paprocańska.

Prace budowlane zaplanowane na lata 2017-2018 podzielono na 2 zadania:
- zadanie 1: Sieć przesyłowa Południe II 2xDn500 pod al. Bielską w Tychach,
- zadanie 2: Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A. Krajowej - ul. J.Pawła II - ul. Paprocańska.

 

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:

- 2017 rok: zakończono realizację zadania 1
- 2018 rok: zakończono realizację zadania 2

Więcej informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu:
Przemysław Szczurek, tel. 32 325-64-58, e-mail: