Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Oferty pracy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzi nabór na wolne stanowisko

Elektryk - automatyk


Wykształcenie: średnie techniczne o profilu elektrycznym
Wymagania i umiejętności:
 • posiadane ważne uprawnienia SEP dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie E
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • znajomość działania układów automatyki ciepłowniczej (mile widziane)
 • doświadczenie oraz znajomość w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych i grzewczych (mile widziane)
 • zainteresowanie elektroniką w zakresie umiejętności naprawy podzespołów elektronicznych (mile widziane)
Zakres obowiązków:
 • przeglądy i konserwacja wymiennikowych węzłów cieplnych
 • usuwanie awarii i usterek
Termin składania ofert: nabór w trybie ciągłym

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, listu motywacyjnego oraz podpisanego Obowiązku informacyjnego [wzór poniżej]) z dopiskiem REKRUTACJA.

Załącznik: wzór obowiązku informacyjnego (PDF)

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie odsyłamy nadesłanych aplikacji.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla kandydatów do pracy


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO.


Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy ul. Kubicy 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000101552, NIP 646-10-15-439, Kapitał zakładowy:150 551 000,00 zł, tel. +48 32 3256-411, fax: +48 32 219-50-40, @: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www: pec.tychy.pl (zwanym dalej Administratorem lub PEC).

W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych Panem Lesławem Rosikoń na adres pocztowy PEC lub adres elektroniczny: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Aktualny kontakt do inspektora ochrony danych osobowych będzie publikowany na stronie www.pec.tych.pl.


Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane:

 1. w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego:
  • realizacja procesu zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach,
  • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do pracy realizacja umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, tj.:
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób lub ochrony mienia PEC poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego placówek PEC - z zachowaniem prywatności i godności osób.

Podstawa prawna

 • Podstawą prawną przetwarzania jest umowa o pracę, przepis prawa: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.) - w szczególności. art. 221 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b., lub umowa zlecenia, w każdym przypadku w oparciu o art. 6. ust. 1, lit b) RODO.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z monitoringiem wizyjnym jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia w związku z art. 222 kodeksu pracy, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes realizowany przez PEC, o którym mowa w art. 6. ust. 1. lit. f) RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sąd, Urząd Skarbowy, Komisja Nadzoru Finansowego), notariusze, banki realizujące wypłatę wynagrodzenia, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (m.in. jednostki audytu zewnętrznego, dostawcy oprogramowania i usług IT).


Okres przetwarzania danych

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o zatrudnienie lub przerwania procesu rekrutacji przez Administratora lub wycofania wniosku przez kandydata do pracy: dane przechowywane są do zakończenia procesu rekrutacji;
 • w innych wypadkach okres ten wynosi 50 lat [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383).

Aktualizacje powyższych okresów przetwarzania danych będą zamieszczane przez Administratora na stronie internetowej w Polityce retencji.


Przysługujące prawa

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych,
 • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia swoich danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje końcowe

Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z Kodeksu pracy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Podanie tych danych jest też niezbędne, aby nawiązać i kontynuować stosunek pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.